Ledningskollen, allt du behöver veta

grävmaskin för fiber

Ska du ansluta bredband via fiber och behöver gräva lite? Ledningskollen är ett verktyg för att underlätta kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Här förklarar vi hur du kan använda tjänsten.

Vad är Ledningskollen?

Ledningskollen är en enkel tjänst som underlättar grävarbeten för alla inblandade aktörer. Du som ska gräva in exempelvis bredband via fiber på den egna tomten kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var eventuella ledningar och kablar är nergrävda.

Ledningskollen är en helt gratis webbtjänst som du använder för att:

 • Få information om var ledningar och annan infrastruktur finns installerade.
 • Skydda ledningar mot eventuell avgrävning.
 • Förenkla och även samordna grävarbeten.

Syftet med Ledningskollen

Syftet med Ledningskollen är att minska risken för att gräva av ledningar vid markarbete. Man kan genom att begära in ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området undvika att gräva av kablar. Ledningskollen syftar också till att underlätta kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Hela tjänsten finansieras med offentliga medel via PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt skapa ärenden i Ledningskollen är helt kostnadsfritt.

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att utföra diverse markarbeten kan ha nytta av Ledningskollen.

Obs! Om du gräver på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare kan det innebära en stor risk. Du som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig.

Hur fungerar Ledningskollen?

Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information om det grävarbete du ska genomföra. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till

Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har sina ledningar i området där du ska gräva kring eventuella restriktioner.

Flera skäl till att använda Ledningskollen

Genom att använda Ledningskollen:

 • Får du kontakt med flera ledningsägare på samma gång och minskar risken för att du inte får all information du behöver.
 • Behöver du sitta i telefon och vänta.
 • Behöver ledningsägarna inte hantera eventuella ärenden där de inte har ledningar.
 • Markerar du själv in grävområdet på en digital karta.

Skapa konto och logga in

För att kunna få reda var ledningar finns och komma i kontakt med ledningsägare för att t.ex. begära ledningsanvisning/kabelanvisning behöver du skapa ett konto. Det är enkelt och helt gratis. Klicka här för att komma igång.

När du skapar ett nytt konto hos Ledningskollen kan du välja att koppla ditt mobila BankID direkt till Ledningskollen. Då slipper du hålla reda på användarnamn och lösenord när du vill logga in på Ledningskollen.se. Vill du av någon anledning inte använda BankID går det bra att skapa ett användarnamn och lösenord istället.

Starta ett ärende

Om du vill veta var det finns ledningar i marken behöver du göra en begäran om ledningsanvisning. Själva begäran som du gör når alla berörda ledningsägare i området som är medlemmar i Ledningskollen. Idag har Ledningskollen över 1100 ledningsägare med i tjänsten.

Det tar ungefär 5-10 minuter att skapa ett ärende. Det är viktigt att du svarar så noga du kan så att det blir enklare för de som äger ledningar att ge dig ett snabbt och korrekt svar. När du är klar med ditt ärende kommer du till en sida med information om vad som kommer att hända med ditt ärende och vad du ska göra.

Ett ärende består av 6 steg, och nedan beskriver vi vad respektive steg innebär.

1. Ange arbetsperiod för ditt ärende

Du ska skapa ett ledningsanvisningsärende om grävarbetet börjar inom 1-2 veckor. Ska du gräva längre fram i tiden eller bara vill veta vilka ledningar som finns på din tomt, rekommenderar vi att du skapar ett projekteringsärende i stället.

Obs! Du behöver skapa ett ledningsanvisningsärende när det närmar sig grävstart även om du bara tidigare skapat ett projekteringsärende så att du har giltiga underlag för grävarbetet.

Ledningskollen arbetsperiod

2. Arbetsbeskrivning av ditt ärende

Du behöver göra en beskrivning av ditt arbete. Ange arbetssyfte och arbetsmetod.

Exempel på möjliga arbetssyften är:

 • El
 • Fiber
 • Fjärrvärme
 • Nybyggnation
 • Etc.

Exempel på olika arbetsmetoder är:

 • Maskinschaktning
 • Fräsning
 • Plöjning
 • Borrning
 • Sprängning
 • Etc.

Ledningskollen arbetsmetod

3. Skapa arbetsområde i kartan

Du behöver berätta för ledningsägarna precis var det är du ska göra markarbete. Börja med att positionera kartan genom att ange en adress. Du kan välja mellan att titta på en vanlig karta eller ett flygfoto när du ska markera ditt område.

Ofta är det enklast att använda flygfoto om det är på din tomt som du ska gräva. Välj sedan ett ritverktyg (polygon, linje eller cirkel) för att markera ett arbetsområde. Välj sedan djup för respektive grävområde.

Polygon är ett enkelt verktyg att använda om det är exempelvis ett attefallshus som ska byggas och där du ska anlägga en grund. Ska du sedan dra el till attefallshuset är det enklare att använda en linje för att markera var elen ska gå.

Ledningskollen arbetsområde

4. Kontaktuppgifter

Ledningsägare som kan ha olika ledningar i grävområdet kommer att kontakta dig. Om det finns ledningar i området kommer ledningsägaren vanligtvis att återkomma till dig med en karta där deras ledningar är markerade, och de kan också vilja bestämma en tid för att mötas och titta på utsättning.

Vid en utsättning så markeras ledningarnas läge på marken så att du som ska gräva vet precis var du kan gräva och inte gräva.

5. Eventuell komplettering

Du har möjlighet att komplettera med eventuella andra uppgifter som du tycker är viktiga eller som du tänker skulle kunna påverka ärendet.

6. Sammanställning

I detta steg visas en sammanställning på all information du tidigare angett i ditt ärende. Nu får du en extra chans att se så att all information är korrekt. Du kan här också redigera om det behövs gällande någon information.

Sedan är det klart och ärendet kan skickas in. Du kommer att få information sedan från ledningsägare.

Påbörja markarbete

Du kan påbörja ditt markarbete när alla berörda ledningsägare har svarat. Du behöver bekräfta alla svaren och att du tagit del av dem innan markarbetet kan börja.

Om du anlitar någon annan för att utföra arbetet, säkerställt att de har all information från ditt ärende innan de sätter igång med arbetet.

Ledningskollen kontakt

Om du behöver komma i kontakt med ledningskollen når du dom enklast på e-post.

E-post: support@ledningskollen.se.