Bredbandsanvändandet ökade under pandemi-året 2020

Uppdaterad

Bild på PTS framsida av rapporten Svensk telekommarknad 2020

2020 var ett år som präglades av Corona-pandemin, vilket även märks i användarbeteendet och utvecklingen på telekommarknaden. Den 17 maj släppte Post- och telestyrelsen (PTS) sin rapport Svensk telekommarknad 2020 och i detta blogginlägg lyfter vi fram några av de, enligt oss, mest intressanta spaningarna på telekom- och bredbandsmarknaden från 2020. För den som vill läsa hela rapporten finns länk till PTS rapport längst ner i denna artikel.

Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är en rapport som sammanställs av myndigheten PTS (Post- och telestyrelsen). Rapporten anses av många vara en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena, bredband, mobila abonnemang, fast telefoni och TV.

Rapporten baseras på data som PTS själva samlat in och redovisar bland annat utvecklingen i antal abonnemang, valda hastigheter, gruppanslutningar marknadsandelar per leverantör och intäkter.

Bredband: Antalet fiberabonnemang fortsätter att öka

Enligt PTS rapport fanns det den 31 december 2020 cirka 4,2 miljoner fasta bredbandabonnemang på, vilket är en ökning med 3% från 2019. Av dessa utgjordes 3,1 miljoner abonnemang utav bredband via fiber, vilket indikerar en ökning med 9%. Ökningen i antalet fiberabonnenter är i linje med tidigare år och är den bredbandteknik som står för den största delen av tillväxten inom fast bredband.

Antalet abonnemang inom fast bredband via kabel-tv-nät uppgick till 0,7 miljoner, vilket är en ökning med cirka 1%. Utöver fiberns utbredning är avvecklingen av DSL och nedgången i antal abonnemang med bredband via ADSL den tydligaste trenden. I slutet av 2020 uppgick antalet xDSL-abonnemang, abonnemang som använder det traditionella kopparnätet endast 360 000, vilket innebär att antalet mer än halverats på tre år och en minskning med 26% jämfört med 2019.

PTS rapporterar även en kategori som “övrigt fast bredband, vilket bl.a. inkluderar bredband via radiolänk och bredband via satellit. Denna kategori uppskattas ha vuxit med cirka 5% under 2020 och står därmed för cirka 14 900 abonnemang.

Även om bredband via öppen fiber medför större valfrihet för slutanvändaren så är så kallade gruppanslutningar, där till exempel hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller byalag sluter avtal med en tjänsteleverantör populärt. Enligt PTS rapport utgör gruppavtal för bredband cirka 1 miljon av de svenska bredbandsabonnemangen, vilket är en ökning med 10%. Dock är ökningen något lägre än tidigare år. En delförklaring kan vara att de flerfamiljsfastigheter som är sist ut med fibreringen väljer gruppavtal.

Den totala marknaden för fast bredband uppskattas ha vuxit med 6% under året och vara värd cirka 14 miljarder kronor för operatörerna. Även om de tre största operatörerna, Telia, Telenor och Tele2 tillsammans har 69% av abonnemangen på fast bredband är det tydligt att mindre aktörer och utmanare tar marknadsandelar. Ett exempel på en sådan aktör är A3 som vid årets slut hade cirka 5% av marknaden.

Högre internethastigheter efterfrågas

Under 2020 ökade antalet abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer med 9% och PTS skriver att det vid utgången av året fanns cirka 3,5 miljoner abonnemang. Totalt beräknas 83% av landets abonnenter ha en uppkoppling på 100 Mbit/s eller mer, vilket är en ökning från 2019 års nivåer på 78%.

Av de 3,5 miljoner kunder som hade abonnemang med nedhastighet på 100 Mbit/s eller mer utgjorde bredband via fiber 2,9 miljoner, medan kunder med bredband via kabel-TV med samma hastighet var 582 000.

Även antalet kunder med bredbandsabonnemang med 1000 Mbit/s (eller 1Gbit/s), har ökat. I slutet av 2020 rapporteras det att 216 000 abonnemang var av typen 1Gbit/s eller snabbare, vilket motsvarar en ökning med 48% jämfört med 2019.

En annan intressant utveckling är att kunder efterfrågar abonnemang med högre uppladdningshastighet. Både andelen abonnemang med angiven (teoretisk) hastighet för uppladdning mellan 100 - 250 Mbit/s och abonnemang av typen 250 Mbit/s eller snabbare har vuxit under 2020. Detta är troligtvis en effekt av att vi arbetat mer hemifrån och därmed behöver ökade möjligheter att skicka data i kombination med att antalet uppkopplade och smarta enheter i hemmet stiger. Även den utbredda gamingtrenden kan vara en bidragande faktor.

Mobilt: Datatrafiken ökar men intäkterna från mobilabonnemang minskar

2020 blev året som många säkert kommer förknippa med ordet “social distansering”. Folkhälsomyndighetens rekommendationer medförde bland annat att fysiska möten inte längre var möjliga att genomföra och att arbete och undervisning på distans blev en del av vår vardag.

I rapporten är det tydligt att detta även påverkade vårt kommunikationsbetende då vi fick använda telefoner och digitala mötestjänster likt Skype och FaceTime m.fl. Enligt PTS rapport ökade datatrafiken i mobilnäten med 36% jämfört med 2019. Den totala trafikmängden summerades till 1 823 Pbyte (petabyte). Värt att notera är att en del av trafiken i mätningarna sker 5G-nätet.

För tredje året i rad minskade operatörernas intäkter från mobilabonnemangen. Under 2020 uppskattar PTS de totala intäkterna från mobilabonnemang till 29,6 miljarder kronor, vilket är en misnkning med 2% jämfört med 2019. Det intressanta är att det är de rörliga dataavgifterna som pressats ner. Dessa står nu endast för cirka 10% av de totala intäkterna (2.9 miljarder kronor).

Fast telefoni: Minskat användande bland privatpersoner

Antalet abonnemang på såväl IP-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade under året. Totalt minskade antalet privata abonnemang för fast telefoni med 15%. Däremot ser man ett ökat användande bland företagskunder vilket enligt PTS kan förklaras av pandemin.

TV: En TV-marknad i förändring

På TV-marknaden har det hänt mycket de senaste åren. Under 2020 släkte bland annat Tele2 sitt analoga kabel-tv vilket gjort att siffrorna för digitala betal-tv-abonnemang (TV via kabel-tv nät, satellit, marknätet eller bredband) ökade med 1,2 miljoner jämfört med 2019.

En annan faktor som påverkat, och även fortsättningsvis kommer påverka TV-marknaden är sammanslagningen mellan Com Hem och Tele2 och ombildandet av Viasat och Canal Digital till Allente.

Enligt PTS rapport fanns det vid utgången av 2020 cirka 4 miljoner digitala betal-tv-abonnemang varav antalet abonnemang på tv via fiber ökade med 12% och stod för cirka 1,4 miljoner.

Källa: PTS-ER-2021:21