Sverige når inte målen för bredband och mobiltäckning

Uppdaterad

nätverkskabel för fiber

Vi har tidigare skrivit om regeringens bredbandsmål. I en färsk rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) analyseras nu möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025.

I rapporten bekräftar PTS att det kommer bli svårt att nå vissa av målen. Trots stora investeringar i utbyggnaden av fiber tar utbyggnadsprojekten tid att slutföra, vilket göra att tidpunkten för när målet uppnås kan komma att skjutas från 2025 och några år framåt.

Den stora utmaningen ser ut att bli att ge 99,9% tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. PTS tror dock fortfarande att målet om att 98% ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s kan uppnås med hjälp av de stödpengar som regeringen aviserat.

Är du nyfiken på hur det ser ut med Bredband på din ort? Kolla gärna vår sida om Bredband i Sverige och klicka på den kommun eller postort du vill veta mer om.

Bristfällig uppkoppling på landsbygden

För att nå målet om att 98% ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s kommer utbyggnaden av fibernät vara avgörande. Även om andra infrastrukturer, såsom bredband via kabel-TV-nät, kan bidra till att målet om 1 Gbit/s uppnås är utmaningen att det inte längre sker någon utbyggnad av sådana nät i Sverige.

Även det som ibland brukar kallas för ”FWA” eller Fixed wireless (fast bredband via 5G-nät) och vissa andra lösningar för fast bredband via radiolänk kan ge hastigheter på 1 Gbit/s men PTS gör bedömningen att mobilt bredband och trådlösa tekniker inte kommer att ge något större bidrag till delmålet.

Den stora utmaningen är fortsatt att nå målet om 100 Mbit/s för de 1,9 procent som återstår. Det är osäkert i vilken mån trådlösa tekniker som satellit och fast bredband via mobilnät kan leverera dessa hastigheter till de aktuella hushållen och företagen. PTS undersöker nu inom ramen för ett regeringsuppdrag hur bland annat bredband via satellit kan förväntas bidra.

Ojämn tillgång till mobiltäckning

PTS räknar med att 95 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.

Stora utmaningar finns dock fortfarande, både på landsbygden och längs högtrafikerade vägar och järnvägar. Detta då fordonet dämpar signalen som användaren kan utnyttja samtidigt som mobilnäten i många fall saknar kapacitet för att ge goda hastigheter till många samtidiga användare.

Fortsatta investeringar i bredbandsutbyggnad krävs

Mellan 2020 och 2021 ökade investeringarna i mobilnät från 1,7 miljarder till 3,5 miljarder kronor, till följd av den pågående 5G-utbyggnaden. Investeringarna i fasta nät minskade däremot med 11 procent, till 8,5 miljarder.

Trots att fortsatta investeringar kommer krävas bedömer PTS att stigande energikostnader och ökad ekonomisk osäkerhet är riskfaktorer som tros påverka operatörernas investeringsvilja under de kommande åren.

Källa: PTS.se