Allmänna villkor för bredbandsval.se

Allmänna villkor för nyttjande av Tjänsten (se definition i punkt 2).

Dessa villkor gäller från 2024-05-24.

1. Allmänt

1.1 Bredbandsval i Sverige AB, org. nr 559034-8990, (”Bredbandsval”) S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö, tillämpar dessa allmänna villkor med eventuella ändringar enligt avsnitt 1.4 (”Allmänna Villkor”) för nyttjande av Tjänsten (se definition i punkt 2).

1.2 De vid var tid tillämpade Allmänna Villkoren samt Integritetspolicy finns tillgängliga på Bredbandsvals webbsida https://www.bredbandsval.se/villkor.

1.3 Genom att använda Tjänsten bekräftar användaren att denne har tagit del av de Allmänna Villkoren och att denne accepterar dessa.

1.4 Bredbandsval har ensidigt rätt att ändra de Allmänna Villkoren. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast från och med att de hållits tillgängliga i enlighet med punkt 1.2.

2. Tjänsten

2.1 Bredbandsval tillhandahåller en onlinetjänst på www.bredbandsval.se (”Webbplatsen”) som gör det enkelt för användaren att identifiera utvalda bredbandsleverantörer, tjänster och erbjudanden på en specifik adress. Användaren har även möjlighet att via Webbplatsen beställa bredband från någon av Bredbandsvals utvalda bredbandsleverantörer. (”Tjänsten”).

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Se information om personuppgifter i separat integritetspolicy för bredbandsval.se.

4. Prisangivelser m.m.

4.1 Prisspecifikationer m.m. på Webbplatsen tillgängliggörs av bredbandsleverantörer och andra relevanta källor. Bredbandsval har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på Webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet. Bredbandsval kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på Webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

4.2 De kampanjer som visas på Bredbandsval.se är nykundserbjudanden, vilket innebär att det i regel enbart går att teckna erbjudandet om man inte redan är, eller nyligen har varit, kund hos leverantören. Respektive operatör har egna regler för hur lång tid som måste ha gått sedan man var kund senast för att man ska kunna teckna ett nykundserbjudande.

5. Cookies

5.1 Se information om cookies i separat integritetspolicy för bredbandsval.se.

6. Skyddat innehåll

6.1 Allt material på Webbplatsen tillhör Bredbandsval eller de bredbandsleverantörer som Bredbandsval samarbetar med. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Bredbandsval utan skriftlig tillstånd från Bredbandsval. Användaren har dock rätt att göra en kopia av ett sökresultat som finns på Webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Bredbandsval ansvarar endast för fel beträffande Tjänsten orsakade av grov vårdslöshet från Bredbandsvals sida. Bredbandsvals ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar abonnemangsavgift för en månad avseende den bredbandstjänst som Användaren har valt. Utöver vad som angivits i dessa Allmänna Villkor ansvarar inte Bredbandsval för någon skada som användaren av Tjänsten kan komma att drabbas av.

8. Force majeure

8.1 Bredbandsval är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Bredbandsvals kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighets- åtgärder, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter).

9. Underleverantörer

9.1 Bredbandsval äger anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot Användaren beträffande Tjänsten. Bredbandsval svarar ej för eventuella brister i eller förseningar vid extern hantering.

10. Tvist

10.1 Uppkommer en tvist mellan Bredbandsval och en Användare, ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Kan tvisten inte lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. För tvister vid gränsöverskridande e-handel se EU- kommissionens ODR-plattform, http://ec.europa.eu/odr.