Vårt arbete med att tillgänglighetsanpassa Bredbandsval.se

Uppdaterad

tillgänglighet

Tillgängligheten på nätet är ett otroligt viktigt område och vi på Bredbandsval.se vill dra vårt stå till stacken för att hjälpa till. Här beskriver vi projeket som vi genomfört tillsammans med Post- och telestyrelsen och vad resultatet blev.

Med bidrag från Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen i Sverige, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

PTS erfarit att användare med funktionsnedsättnnig kan uppleva problem med att jämföra abonnemang. Därför har PTS bidragit till att utvärdera tillgängligheten hos Bredbandsval.se för att bistå Bredbandsval.se i arbetet med att tillgängliggöra tjänsten än mer.

Tillgänglighetsgranskning med tillgänglighetsriktlinjer i WCAG 2.0

PTS har genomfört en tillgänglighetsgranskning av Bredbandsval.se utifrån tillgänglighetsriktlinjer i WCAG 2.0 ((Web Content Accessibility Guidlines)) nivå AA. Dessutom har flertalet användbarhetstester genomförts med personer med kognitiva funktions-nedsättningar (som till exempel ADHD, Aspergers syndrom, stroke och förvärvad hjärnskada), synnedsättning, hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter samt äldre personer över 75 år.

Resultat av tillgänglighetsgranskningen

Resultatet från undersökningen visade att de flesta av testpersonerna upplevde Bredbandsval.se som relativt enkel att använda. De förstår sidans syfte och kan tänka sig att använda tjänsten i framtiden. Granskningen och användartesterna visade dock att fanns förbättringspotential, framförallt för användare som navigerar med skärmläsare.

Genomförda ändringar

För att höja tillgängligheten på sida genomförde vi på Bredbandsval.se en rad med de föreslagna förbättringarna från PTS.

Exempel på genomförda förändringar:

  • Förbättrat stöd för skärmläsare
  • Ändrade färgkombinationerna över sidan så att kontrasterna blir tillräckligt bra.
  • Ändrade så att en markerad knapp får tydligare kontraster mellan bakgrund och text.
  • Ökade storleken på texten som finns under den expanderbara länken "Visa mer info".
  • Skapade en tydligare markering för tangentbordsfokus.

Resultat av genomförda förändringar

Google site Audit ger Bredbandsval.se 97/100 poäng! Ett resultat vi är otroligt stolta över efter allt arbete med att få vår sida så tillgänglig som möjligt.